کفی شنا

/
 کفی شنا کفی شنا یکی از لوازم کمکی شنا می باشد که جنس آن از پ…